• +386 (0)8 161 53 09
 • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

ŠPORTNA ZVEZA OBČINE KAMNIK


civilno združenje kamniških športnih društev in klubov

foto: Klemen Brumec

BAZEN POD SKALO


Statut

Statut

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS 61/06) je Skupščina Športne zveze občine Kamnik na svoji 4. seji dne, 28.3.2011 sprejela spremembe in dopolnitve statuta kot sledi v nadaljevanju:

S t a t u t
Športne zveze občine Kamnik

I. Splošne določbe

1. člen

Športna zveza občine Kamnik je osrednja športna organizacija, ki združuje športne klube in društva s sedežem v občini Kamnik, ki so sklenili Pogodbo o ustanovitvi Športne zveze občine Kamnik ali so se kasneje včlanili s podpisom pristopne izjave.

Športna zveza Kamnik je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje članov, katerih dejavnost je šport.

2. člen

Športna zveza občine Kamnik je pravna oseba zasebnega prava in deluje v skladu s predpisi in zakonom o društvih.

Ime organizacije je ŠPORTNA ZVEZA OBČINE KAMNIK. (v nadaljnjem besedilu ŠZ Kamnik).

Skrajšano ime je ŠZ Kamnik.

Sedež ŠZ Kamnik je v Kamniku, Kajuhova pot 12.

3. člen

ŠZ Kamnik je članica Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez in priznava OKS-ZŠZ kot edino osrednjo nevladno športno organizacijo v Sloveniji.

4. člen

ŠZ Kamnik ima svoj znak. Znak ŠZ Kamnik je okrogle oblike z grbom mesta Kamnik v sredini in napisom Športna zveza občine Kamnik ob robu.

Pečat ŠZ Kamnik je okrogel s premerom 30 mm. Ob robu kroga je napis ŠPORTNA ZVEZA OBČINE, v sredini pa napis KAMNIK.

5. člen

ŠZ Kamnik predvsem:

 • skupaj z vsemi športnimi klubi in društvi ter ostalimi dejavniki skrbi za usklajen razvoj vseh področij športa v Občini ter za aktivno vključevanje vseh starostnih in socialnih skupin prebivalstva, zlasti mladih
 • spodbuja združevanje športnih klubov in društev v ŠZ Kamnik po načelu prostovoljnega združevanja
 • usklajuje delo članic in opravlja dogovorjene skupne naloge
 • skrbi za uveljavljanje strokovnega dela v vseh organih ŠZ Kamnik in v športnih klubih in društvih
 • vzpodbuja zanimanje za šport in olimpijsko gibanje med mladimi
 • razvija prijateljske odnose med športniki, ob upoštevanju načel enakopravnosti, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih človekovih svoboščin ne glede na raso, spol jezik in/ali vero
 • deluje ob upoštevanju načela enakosti vseh članic ŠZ Kamnik, ob upoštevanju enakega varovanja pravic, poštenega in vestnega izpolnjevanja obveznosti in mirnega reševanja sporov.
 • ohranja svojo avtonomnost in se upira vsaki obliki pritiskov, vključno s tistimi, ki so politične, verske ali ekonomske narave
 • spoštuje in uveljavlja načela in pravila, zapisana v pravilih OKS
 • pospešuje razvoj vrhunskega športa
 • pospešuje in razvija množičnost v športu, zlasti na področju športa mladih in športne rekreacije ter s tem vpliva na ohranjanje in krepitev zdravja ljudi ter jih navaja na smotrno in aktivno izrabo prostega časa
 • spremlja razvoj športa v občini, ugotavlja stanje in predlaga ukrepe za rešitev odprtih vprašanj v okviru veljavnih predpisov
 • razpisuje, organizira in v okviru svojih organov občinska prvenstva, športna tekmovanja in druge prireditve
 • zastopa članice o vprašanjih in nalogah skupnega pomena do organov in organizacij občine
 • oblikuje letne in večletne programe dela na področju športa
 • sodeluje z občinskim organom, pristojnim za področje športa
 • skrbi za uveljavljanje tekmovalnih sistemov, ki bodo spodbujali interes tudi za vključevanje v športne klube in hkrati omogočali doseganje vrhunskih športnih rezultatov
 • sodeluje pri oblikovanju meril vrhunskega profesionalnega športa in skrbi za njihovo uresničevanje
 • nudi informacijsko pomoč pri izobraževanju strokovnih kadrov
 • skrbi za lastno pridobivanje sredstev – marketing
 • skladno s pooblastili lokalne skupnosti aktivno sodeluje pri razporejanju sredstev za izvajanje športnih programov glede na sprejete kriterije za vrednotenje športnih programov
 • posreduje strokovno, tehnično in drugo pomoč članicam ŠZ Kamnik
 • sodeluje pri reševanju materialnih pogojev dela članic ŠZ Kamnik
 • skrbi za zakonito in racionalno uporabo sredstev na področju športa
 • koordinira in povezuje aktivnosti med članicami ŠZ Kamnik
 • skladno s pooblastili lokalne skupnosti skrbi za racionalno in smotrno uporabo športnih objektov ter predlaga letni plan vzdrževalnih del na športnih objektih

6. člen

Članica ŠZ Kamnik lahko postane društvo organizirano po Zakonu o društvih s sedežem v občini Kamnik, ki na podlagi predhodno vložene prošnje in sklepa predsedstva Športne zveze občine Kamnik:

 • podpiše pristopno izjavo
 • priznava statut ŠZ Kamnik

7. člen

Pravice članic so:

 • da v skladu z določili tega statuta predlagajo kandidate za organe ŠZ Kamnik
 • da preko svojih članov, izvoljenih v organe ŠZ Kamnik, opozarjajo na problematiko s področja športa, katere reševanje je v pristojnosti ŠZ Kamnik in predlagajo tudi rešitve
 • da se preko izvoljenih članov skupščine in v drugih organih ŠZ zavzemajo za uresničevanje že sprejetih sklepov

8. člen

Dolžnosti članic so:

 • da spoštujejo ta statut
 • da s svojim aktivnim delom uresničujejo program ŠZ Kamnik določen s tem statutom
 • da uresničujejo in upoštevajo sklepe organov ŠZ Kamnik
 • da plačujejo članarino

9. člen

Članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom
 • s črtanjem
 • z izključitvijo

Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.

Člana iz članstva črta upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.

Član je lahko izključen iz zveze, če huje krši določila Pravil društva. O izključitvi člana odloča disciplinska komisija s sklepom, ki mora biti v skladu z veljavnim disciplinskim pravilnikom. Dokončno odločitev o črtanju ali izključitvi iz članstva sprejme zbor članov društva

10. člen

Športno društvo je aktivni član ŠZ Kamnik , če plača članarino ŠZ Kamnik za tekoče leto, kar je vsako leto potrjeno z ustreznim sklepom predsedstva ŠZ Kamnik. Športno društvo, ki izgubi status aktivnega člana, v tekočem letu nima glasovalne pravice.
Zveza ima svojo evidenco članstva. Za vodenje evidence članstva, ki vsebuje evidenco članov, evidenco vstopov, izstopov, izključitev in evidenco plačil članarine je zadolžen vodja strokovne službe.

II. Organi ŠZ Kamnik

11. člen

Organi ŠZ Kamnik so:

 • skupščina
 • predsedstvo
 • nadzorni odbor
 • disciplinsko razsodišče

12. člen

Mandat članov organov ŠZ Kamnik traja štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni.

Skupščina

13. člen

Skupščina je najvišji organ ŠZ Kamnik. Skupščino sestavlja po en predstavnik vsake aktivne članice ŠZ Kamnik. Skupščina v svoji pristojnosti odloča o vseh vprašanjih, ki izhajajo iz nalog ŠZ Kamnik, zlasti pa:

 • razpravlja in sklepa o globalnih in strateških usmeritvah športa v občini
 • sprejema programska izhodišča razvoja športa v občini ter ocenjuje njihovo uresničevanje
 • sprejema Letni Program dela ŠZ Kamnik
 • sprejema statut ŠZ Kamnik in poslovnik o svojem delu
 • verificira mandate članov skupščine in odloča o prenehanju članstva v skupščini
 • voli in razrešuje predsednika ter člane predsedstva, nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča
 • odloča o izključitvi članic ŠZ Kamnik
 • dokončno odloča v primeru sporov med članicami ŠZ Kamnik
 • opravlja druge dogovorjene naloge

14. člen

Zasedanja skupščine so redna in izredna.

Redna zasedanja so najmanj enkrat na leto. Vsake štiri leta je tudi volilna skupščina.

15. člen

Na rednih zasedanjih skupščina obravnava in sprejema:

 • sprejema poročila o delu vseh organov društva in o finančno-materialnem poslovanju društva v preteklem obdobju
 • na predlog predsedstva ali nadzornega odbora odloča o zadevah, ki jih vsebuje gradivo, pripravljeno za obravnavo na seji skupščine

16. člen

Izredno zasedanje skupščine se skliče za obravnavo posameznega vprašanja, ali če to zahteva nadzorni odbor ali 1/3 aktivnih članic skupščine.
Izredno zasedanje skupščine odloča le o zadevi, za katero je sklicano.

17. člen

Skupščina lahko veljavno sklepa in odloča le o vprašanjih in zadevah, ki so na dnevnem redu.

18. člen

Skupščina ima svoj poslovnik o načinu dela.

19. člen

Seje skupščine sklicuje predsednik ŠZ Kamnik. Članice skupščine morajo prejeti pismeno vabilo in gradivo za sejo skupščine najmanj sedem dni pred dnevom, ki je določen za zasedanje skupščine.

Predsedstvo

20. člen

Predsedstvo ŠZ Kamnik je izvršni organ skupščine. Predsedstvo opravlja naslednje naloge:

 • izvršuje sklepe skupščine
 • sprejema odločitve, ki po statutu niso v pristojnosti skupščine
 • pripravlja gradiva in sklicuje zasedanja skupščine
 • ustanavlja delovna telesa, določa njihovo delovno področje in pristojnosti, usmerja njihovo delo, imenuje in razrešuje člane ter imenuje vodje projektov
 • poroča skupščini o svojem delu
 • pripravlja in sprejema zaključni račun in poročilo o uresničevanju programov dela
 • pripravlja letne in večletne programe dela in letne finančne plane ter spremlja njihovo uresničevanje
 • pripravlja in sprejema poslovne odločitve v zvezi z denarnimi sredstvi, nepremičninami ter osnovnimi sredstvi
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin
 • določa pogoje za imenovanje vodje strokovne službe
 • določa višino članarine
 • odloča o aktivnem članstvu v ŠZ Kamnik
 • skrbi za razvoj marketinga in ostalih oblik trženja
 • skrbi za javnost dela
 • skrbi za zakonitost poslovanja
 • razpravlja o predlogih za sprejem novih članic ŠZ Kamnik in jih posreduje skupščini
 • podeljuje priznanja in nagrade zaslužnim športnikom, športnim delavcem in športnim društvom
 • odloča o drugih zadevah

21. člen

Predsedstvo ima 9 članov. Po funkciji je predsednik zveze član predsedstva. Člani upravnega odbora na prvi seji na predlog predsednika izmed sebe izvolijo podpredsednika zveze.

Mandatna doba članov predsedstva traja štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni.

22. člen

Datum in dnevni red zasedanja predsedstva določi predsednik. V primeru odsotnosti predsednika seje sklicuje podpredsednik zveze.

23. člen

Predsedstvo ima svoj poslovnik o načinu dela.

24. člen

Predsedstvo ima lahko svoja delovna telesa. Ta preučujejo problematiko na svojih področjih, predlagajo predsedstvu gradiva in programe za svoja področja in izvršujejo naloge v skladu z danimi pooblastili.
Njihovo poslovanje se predpiše s sklepom o ustanovitvi.

Delovna telesa imajo svoj poslovnik o delu.

Člani predsedstva za svoje delo lahko prejemajo denarna nadomestila, v kolikor je to določeno z letnim finančnim planom ŠZ Kamnik. Nadomestila morajo biti primerljiva s podobnimi nadomestili v drugih javnih ustanovah v občini Kamnik.

Nadzorni odbor

25. člen

Nadzorni odbor je organ skupščine ŠZ Kamnik in šteje tri člane. Izmed članov nadzornega odbora se na prvi seji izvoli predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani predsedstva.

Mandat nadzornega odbora traja štiri leta. Ista oseba ne more biti izvoljena v nadzorni odbor v dveh zaporednih mandatnih obdobjih.

Nadzorni odbor ima svoj poslovnik o načinu dela.

26. člen

Nadzorni odbor:

 • pregleda poslovanje ŠZ Kamnik vsaj enkrat letno pred sprejemom zaključnega računa
 • nadzoruje izvrševanje sklepov organov ŠZ Kamnik
 • nadzoruje zakonitost dela ŠZ Kamnik
 • nadzoruje finančno poslovanje ŠZ Kamnik
 • za svoje delo odgovarja Skupščini in ji pisno poroča

Disciplinsko razsodišče

27. člen

Disciplinsko razsodišče je organ skupščine ŠZ in šteje tri člane. Izmed članov disciplinskega razsodišča se na prvi seji izvoli predsednika.

Mandat disciplinskega razsodišča traja štiri leta, člani so lahko ponovno izvoljeni.

Disciplinsko razsodišče ima svoj poslovnik o načinu dela.

28. člen

Disciplinsko razsodišče vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe po disciplinskem pravilniku, ki ga sprejme predsedstvo ŠZ Kamnik. Zoper sklepe disciplinskega razsodišča ima prizadeti član ŠZ Kamnik pravico pritožbe na skupščino ŠZ Kamnik, ki dokončno odloča o zadevi.

Disciplinski ukrepi so:

 • opomin
 • javni opomin
 • izključitev

29. člen

Disciplinsko razsodišče obravnava naslednje kršitve:

 • kršitve določb statuta
 • ne izvrševanje sklepov organov ŠZ Kamnik
 • dejanja članov, ki kakorkoli škodujejo ugledu športa

Predsednik

30. člen

Predsednik ŠZ Kamnik:

 • zastopa in predstavlja ŠZ Kamnik
 • vodi zasedanja skupščine
 • sklicuje in vodi seje predsedstva
 • skrbi za izvrševanje sklepov skupščine in predsedstva
 • opravlja druge naloge, ki izhajajo iz tega statuta, sklepov skupščine in predsedstva

Predsednik je za svoje delo odgovoren skupščini ŠZ Kamnik, ki ga izvoli za mandatno dobo štirih let in je lahko ponovno izvoljen. V primeru odsotnosti njegove naloge prevzame podpredsednik.

Strokovna služba

31. člen

ŠZ Kamnik ima svojo strokovno službo.

Naloga strokovne službe je, da v okviru nalog in pooblastil, ki jih določi predsedstvo, organizira delo in vodi poslovanje ŠZ Kamnik, kar pomeni predvsem:

 • zagotavlja pogoje za delo predsedstva, skupščine in organov ŠZ Kamnik
 • uresničuje sklepe in navodila predsedstva, skupščine in organov ŠZ Kamnik
 • pripravlja gradiva za seje predsedstva, skupščine in organov ŠZ Kamnik
 • usklajuje delo predsedstva, skupščine in organov ŠZ Kamnik
 • odgovarja za zakonitost poslovanja ŠZ Kamnik
 • skrbi za javnost dela
 • v okviru pooblastil predsedstva in v okviru finančnega plana podpisuje finančne dokumente
 • pripravlja analize, poročila, predloge, informacije in druga gradiva
 • pripravlja osnutke pravnih aktov in pogodb
 • opravlja druge naloge po nalogu predsedstva, skupščine in organov ŠZ Kamnik
 • opravlja druga dela in naloge, ki jih prevzame ŠZ Kamnik s področja svojega delovanja

Strokovno službo vodi fizična ali pravna oseba. Sklep v zvezi s tem sprejeme predsedstvo.

V primeru, da vodi strokovno službo fizična oseba, je vodja strokovne službe delavec s posebnimi pooblastili, ki opravlja dela poklicno za polni ali skrajšani delovni čas ali se z njim sklene ustrezna pogodba.

V primeru, da vodi strokovno službo pravna oseba, se z njo sklene ustrezna pogodba.

Pogoje za imenovanje strokovne službe določi predsedstvo.

Odločitev za fizično ali pravno osebo, ki vodi strokovno službo, mora temeljiti na ustrezno zagotovljenem obsegu dela in optimalnem finančnem učinku.

Za opravljanje posameznih strokovno tehničnih, računovodsko administrativnih in pomožnih del ŠZ Kamnik lahko zaposluje: strokovne sodelavce za strokovno – tehnična opravila, računovodjo za računovodsko – administrativna opravila in vzdrževalca – hišnika ter čistilke za vzdrževalna in pomožna dela.

Pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev strokovne službe se natančneje opredelijo v pogodbi o zaposlitvi in v skladu z veljavnimi zakonskimi določili ter splošno kolektivno pogodbo za negospodarstvo.

Sredstva za delovanje strokovne službe se določijo vsako leto na podlagi delovnega plana v finančnem planu ŠZ Kamnik.

III. Financiranje ŠZ

32. člen

ŠZ Kamnik zagotavlja sredstva za svoje delovanje

 • s članarino
 • iz naslova materialnih pravic in dejavnosti ŠZ Kamnik
 • z darili in volili
 • s prispevki donatorjev
 • iz javnih sredstev (proračuna)
 • z lastno neposredno pridobitno dejavnostjo
 • iz drugih virov

Pod lastno neposredno pridobitno dejavnost se šteje prihodek od:

 • oddajanje športnih objektov v najem za športne in ostale prireditve ter gostinska dejavnost ob, v, na športnih objektih.
 • organizacije in izvedbe športnih in drugih prireditev
 • organizacije prevozov, potovanj, taborov in izletov,
 • prodaje športne opreme in športnih pripomočkov
 • oglaševanje
 • izvajanja založniške dejavnosti, propagande in marketinga, vendar le v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namena in ciljev nepridobitne dejavnosti.

ŠZ Kamnik lahko neposredno opravljanje pridobitne dejavnosti poveri drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe. O poveritvi opravljanja pridobitne dejavnosti drugim osebam skladno z zakonom sklepa predsedstvo.

33. člen

Če ŠZ Kamnik pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodka nad odhodki, se mora tako ustvarjen presežek porabiti skladno z določili zakona. O porabi presežka prihodka nad odhodki v tekočem letu sklepa predsedstvo.

34. člen

Sredstva se lahko uporabljajo izključno v namene, za katere so bila dodeljena.

35. člen

Finančno in materialno poslovanje društva opravlja pooblaščena finančna služba v skladu s predpisi, računovodskimi standardi za društva, sklepi upravnega odbora in zbora članov.

Naloge s področja finančnega in materialnega poslovanja lahko opravlja fizična ali pravna oseba.

Odločitev za fizično ali pravno osebo mora temeljiti na ustrezno zagotovljenem obsegu dela in optimalnem finančnem učinku. Pogoje in načine opravljanja nalog določi predsedstvo.
Sklep v zvezi s tem sprejeme predsedstvo.

Sredstva za delovanje finančne službe se na podlagi vsebinskega programa vsako leto določijo v finančnem planu društva. Z izbranim subjektom se sklene ustrezna pogodba.

ŠZ Kamnik ima svoj žiro račun. Podpisnike določi predsedstvo.

Javnost finančnega in materialnega poslovanja se zagotavlja s pravico vsakega člana ŠZ Kamnik do vpogleda v dokumentacijo.

IV. Javnost dela

36. člen

Delo ŠZ Kamnik je javno.

Širšo javnost obvešča zveza o svojem delu tako, da so seje organov zveze javne, da organizira tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja ter preko internetnih strani zveze.

Za zagotovitev javnosti dela sta odgovorna predsednik in vodja strokovne službe ŠZ Kamnik.
Javnost se izključi, kadar se obravnavajo vprašanja, ki posegajo v človekovo osebno dostojanstvo in integriteto ali kadar tako soglasno sklenejo člani predsedstva.

V. Prenehanje delovanja ŠZ

37. člen

ŠZ Kamnik lahko preneha delovati po volji članic ŠZ Kamnik ali po samem zakonu.

38. člen

Skupščina lahko odloča o prenehanju delovanja ŠZ Kamnik.

Odločitev je veljavno sprejeta, če zanjo glasuje več kot 2/3 prisotnih članov skupščine.

ŠZ Kamnik preneha delovati v primeru, če se število članic zmanjša pod dva.

39. člen

V primeru, da ŠZ Kamnik preneha z delom, preide vse njeno premoženje na organizacijo, ki bo opravljala podobne naloge kot ŠZ Kamnik in ki jo določi skupščina ŠZ Kamnik.
Neporabljena proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

VI. Predhodne določbe

40. člen

Za sprejemanje sprememb in dopolnil rega Statuta je pristojna Skupščina. Spremembe in dopolnitve Statuta se sprejemajo na enak način, kot se sprejema Statut.

41. člen

Ta Statut je sprejela Skupščina dne, 28.3.2010 in začne veljati takoj, ko pristojni državni organ ugotovi, da je Statut v skladu z Zakonom o društvih (Ur. l. RS 61/06). Z dnem vpisa spremenjenega Statuta v register društev preneha veljati Statut zveze sprejet na Skupščini, 30.3.2009.

predsednik ŠDO Kamnik
Dušan Papež


Športna zveza občine Kamnik
Kajuhova pot 12,1241 Kamnik

+386 (0)51 390 361

objave na spletni strani
sportnimediji@gmail.com

© 2022 Športna Zveza Občine Kamnik . All Rights Reserved. Powered by Oblikovalnica